Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av följande personer:

Pia Selenius – Arbetsmiljöfabriken (sammankallande)
Felicia Suvilehto – Besab
Åsa Brolin – Hercules
Lars Fagergren – Skanska
Leena Haabma – kansliet

Vision:
Nolltolerans mot olyckor. Grundläggningsbranschen är en förebild för säker arbetsmiljö.

Strategiska/operativa mål:
• Insamling av information från branschens olyckor och tillbud och sammanställa och presentera dessa.
• Anpassa faktainsamlingen så att den är relevant för branschen och ger maximal information.
• Informera om statistiken, de största riskområdena och förbättringsområden till alla berörda.
• Utifrån inhämtad statistik prioritera och genomföra åtgärder som förhindrar framtida olyckor.
• Ställa konkreta krav på medlemmarna i Svensk Grundläggning.
• Följa upp resultatet av de åtgärder som genomförts och löpande uppdatera regler och dokument.
• Vara bollplank till övriga arbetsgrupper i arbetsmiljöfrågor.
• Kvalitetskrav på medlemmar, med dispenstid för nya företag. Parallell fråga till sanktionsavgifterna.
• Hur agerar vi om reglerna (som är tydliga och mätbara) inte följs av personalen. Påföljd med varning, därefter uppsägning?
• Öka medvetenheten om krav på arbetsberedning, startmöten, daglig genomgång. Öka beställarens och BAS-Ps kunskap om risker vid grundläggning.
• Analys och användning av kommentarer i statistikrapporteringen.