Pålkommissionen

Hemsida

Pålkommissionen bedriver forskning, utveckling och utredningar inom pålgrundläggning och stödkonstruktioner. Huvuduppgiften är att bidra till utveckling inom dessa teknikområden genom att:

  • prioritera, initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt
  • följa upp och utvärdera forskningsresultat
  • sprida kunskap och erfarenhet vidare

Kommissionen har till stor del bidragit till att ändamålsenliga och kostnadseffektiva pålade konstruktioner nu utförs med svensk pålningsteknik.

Sekretariatet och arbetsgrupperna utgör ett forum för diskussion och utveckling av pålteknik. Kommissionens medlemmar består av byggande verk, entreprenörer, konsulter, tillverkare, kommuner, forskningsinstitut och utländska företag som är verksamma inom pålområdet.

Arbetet inom pålgrundläggning och stödkonstruktioner utgör en stor del av den forskning som bedrivs inom området, och organisationen Pålkommissionen är unik i Europa.

Pålkommissionen bildades 1959 inom Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och utgör ett forum för diskussion och utveckling inom pålgrundläggning och sedan några år även stödkonstruktioner. Kommissionens medlemmar består av byggande verk, entreprenörer, konsulter, tillverkare, forskningsinstitut och utländska företag. Pålkommissionen är inte längre ansluten till IVA.

Vad kommissionen uppnått:
» Standardisering av pålmaterial, pålningsteknik, dimensionering och kontroll
» Djupgående kunskaper om pålars funktion
» Bättre utnyttjande av pålmaterial och effektivare pålgrundläggningsteknik
» Utveckling av mätutrustning och nya påltyper
» Rapporter av normkaraktär som skapar standarder och riktlinjer för dimensionering av olika påltyper

Pålningstekniken förändras snabbt, både i Sverige och i andra länder. Nya forskningsområden upptäcks kontinuerligt. Under de närmaste åren kommer följande områden att prioriteras:
» Pålsystem i andra länder i Europa
» Dimensioneringsmetoder baserade på sannolikhetsteori
» Pålars funktion vid vad gäller samverkan byggnad-undergrund, sidobelastade pålar sidomotstånd och pålgruppers beteende

Forskning och utveckling
Forsknings-och utvecklingsarbete utförs i arbetsgrupper eller av enskilda utredningsmän. Nya arbetsgrupper skapas efter behov.

Internationellt sekretariat
Pålkommissionen har i samverkan med SG, SBUF, SIS/TK183 tagit på sig att ha sekretariat, ordförande och sekreterare, för omarbetning av de internationella standarderna för massundanträngande pålar och mikropålar.

 Pålstatistik
Statistiken tas fram i samarbete med Svensk Grundläggning.