Säker arbetsplattform

Markförhållandena utgör en stor utmaning vid grundläggningsarbeten, särskilt när det gäller uppställning och arbete med larvburna grundläggningsmaskiner. Riskerna med att chansa är betydande och kan leda till både ökade risker och snedvriden konkurrens på marknaden.

SG har utvecklat ett vägledande dokument, Säker Arbetsplattform, för ökad kvalitet, effektivitet och säkerhet vid projektering, utförande och underhåll av arbetsplattformar för larvburna grundläggningsmaskiner.

Vid kravställning på markens bärighet får grundläggningsentreprenörer ofta svaret att de får lösa det själva. Många tror att det räcker med att lägga ut stockmattor och det är ett stort problem. Bort med stockmattorna och satsa på säkrare bärighet med riktiga förstärkningshöjande bärlager. Det finns kunskap kring detta men den används inte.

För att säkra bärigheten måste man vidta flera åtgärder.
Kunden ska ta fram de geotekniska förutsättningarna och visa var pålningarna ska göras och hur marken ser ut där. Rör det sig om en stor yta gör man bara ett antal borrhåll för att undersöka marken och det innebär att man aldrig kan vara hundraprocentigt säker. Risken finns att det grävts en grop på området för 30 år sedan och där håller inte marken för en pålkran.

Branschen måste bli bättre på att efterfråga en dränerad och bärkraftig yta för att få en säkrare arbetsmiljö även om den kostar. Det krävs ökad kunskap och utbildning för att förebygga olyckor. Vid en totalentreprenad ansvarar pålningsföretaget för att göra det som behövs för att arbetsmiljön ska vara så bra som möjligt.

Tänk efter före
– Efterfråga bärkraftiga ytor och tillse att kunden tänker igenom hur denne kan säkra marken.
– Kräv seriösa undersökningar av marken och åtgärder för att öka bärigheten. Då blir pålningen konkurrensneutral.
Säkerheten får inte riskeras. Chansa aldrig.