Knutpunkten

Hemsida

Knutpunkt Geostandarder – en mötesplats för branschen

Knutpunkt GEOSTANDARDER är ingen organisation, utan en mötesplats för organisationer, myndigheter, företag och enskilda personer med intresse för geoteknik och grundläggning. Varje aktör bidrar utifrån sina egna möjligheter och intressen och målsättningen är att branschgemensamt arbeta med standarder och utbildning för att nå målet med en högre kvalitet.

Knutpunkten knyter samman aktörer i grundläggningsbranschen som gemensamt ser till att; nya utförandestandarder anpassas till svenska förutsättningar, nationella bilagor tas fram så att beprövade fältundersökningsmetoder för svensk geologi kan tillämpas, nästa generation Eurokod föränd­ras/förbättras utifrån våra erfarenheter, hjälpmedel som tillämpningsdokument revideras, krav på kompetens formuleras, kurser för kompetenshöjning erbjuds branschen och information görs tillgänglig för den som behöver den.

I dag finns Trafikverket, SGI, Svensk Grundläggning, Pålkommissionen, SGF samt flera både stora och små företag med i Knutpunkten. Alla som berörs av standarder, och processen runt standardisering inom geoteknik är mycket välkomna att delta i Knutpunkt Geostandarder.

Standarder
Det pågår ständigt ett arbete med att revidera befintliga standarder, ta fram nya standarder och översätta standarder. Inom ramen för SIS TK 183:s arbete så pågår arbete med ett 70-tal standarder.

Knutpunkt Geostandarder behandlar hela kedjan; initiering av standarder, framtagande av standarder på europeisk nivå, remisser, implementering av nya standarder, framtagande av vägledningar och utbildning.

Hur blir en standard en standard? 
Hur blir en standard till? När kan jag påverka? Hur? Vem fattar vilka beslut? Status standard?

Detta och ytterligare frågor får du svar på genom att läsa den korta beskrivningen om hur en standard blir till på Knutpunktens hemsida.