Föreningen

Med fokus på utförandefrågor vill vi utveckla branschen utifrån de olika aktörernas förutsättningar och behov.
SG är en plattform för samverkan för dig som är engagerad i någon del av utförandet inom grundläggnings processen – från utbildning, regelverk, upphandling och design till tillverkning, byggledning och entreprenad.

Samverkan och förnyelse men kraven ska uppfyllas.

Oavsett din roll som kund eller leverantör i byggprocessen, finns ett behov av samverkan och förnyelse med bas i att ställda krav uppfylls. Genom en aktiv diskussion och erfarenhetsutbyte, kan vi skapa en helhetssyn och större förståelse mellan de olika aktörerna och de olika metoderna inom utförande av grundläggning. För de medverkande i SG blir det allt tydligare hur viktigt mötet och dialogen är mellan aktörerna i grundläggningsprocessen. SG har också envist och metodiskt ökat tempot. När vi nu börjar ’placera våra initiativ på marknaden’ behövs även dina synpunkter. Det handlar om nya utbildningskrav, certifiering, ett säkrare arbete och om hela samspelet från upphandling till utförande.

Kompetens, kvalitet och effektivitet

Vi ställer höga krav på utbildning och säkerhet vilket ger branschen en högre kompetens. Med vidareutbildning i alla led säkerställs kvaliteten, och genom förnyelse och samverkan kan upphandling och utförande effektiviseras.

Villkor för konkurrens på lika villkor – ett pågående projekt inom Svensk Grundläggning

Det finns oseriösa aktörer som konkurrerar genom att strunta i lagar och avtalsvillkor. SG har inlett ett projekt som syftar till att öka möjligheten för konkurrens på lika villkor, genom att bl.a. ta fram standardvillkor som försvårar för oseriösa aktörer. Sådana försök har gjorts tidigare utan att nå önskade resultat. Vidare måste villkoren verifieras eller kontrolleras, annars kan de motverka sitt syfte och leda till en än mer snedvriden konkurrens. Brott mot villkoren måste också vara sanktionerade, annars blir de snabbt verkningslösa i praktiken.
Säker upphandling, kompetent projektering och utförande ger effektiva projekt och en grundläggning med mervärde
Genom nya entreprenadformer och ökad kompetens kan konkurrenskraftiga metoder och tekniker utvecklas inom geoteknik och grundläggning. En beställare ska kunna förvänta sig att projekten resulterar i betydande värdehöjning av fastigheten eller i en modern och effektiv infrastruktur.
Ett bristfälligt utförande kan samtidigt bli mycket problematiskt och kostsam. För beställaren och andra intressenter är det därför viktigt att hela kedjan fungerar, från en säker upphandling, en kompetent projektering och grundläggning med ett effektivt projektgenomförande. Det krävs välutbildade medarbetare med en hög medvetenhet, och en arbetsmiljö utan onödiga risker.

Föreningsmöten

Föreningsmöten och arbetsgrupper är basen för verksamheten. De ska förmedla styrelsens vision och strategi, arbetsgruppernas verksamhet och fånga upp medlemmarnas samtal och synpunkter för utveckling och förändring av dessa och fastlägga kommande inriktning. En viktig del är att utveckla det professionella nätverket, bl a genom ett informellt umgänge.