Steg 2 P

Kurskrav: minst 2-3 års branscherfarenhet och hunnit delta i några olika projekt.

Steg 2 P (Projektering & Produktionsledning) kompetensutveckling, 2 dagar

Har du ansvar för grundläggning i något byggskede men saknar kunskap och verktyg för att kunna agera kompetent i din roll?
Är du konsult, byggledare, beställare, arbetsledare på hus- och anläggningsbyggnad, eller grundläggare som gått SAFE Steg 2?
Då är denna utbildning ett måste för dig! En viktig del i kursen är dessutom utbytet och diskussionerna mellan deltagarna från olika roller och skeden i byggprocessen.

Du kan t.ex. vara:

 • Arbetsledare
 • Platschef
 • Konsult
 • Beställare
 • Projektledare
 • Byggledare

Kursens innehåll

 • Pålar
 • Miljö
 • Stödkonstruktioner
 • Projektstyrning
 • Grundvattensänkning
 • Omgivningspåverkan vid utförande
 • Skriftligt prov

Omfattning
Kursen ger en bred orientering om utförande av grundläggning, från förfrågnings-underlag till färdigt projekt. Syftet är att visa på verktygen, ge en förståelse för hur teori, teknik och utförande hänger ihop.
Du får en ökad förståelse för centrala begrepp, begränsningar och möjligheter, en helhetssyn över hur ett projekt utvecklas, olika yrkesrollers uppgift och ansvar, vikten av kommunikation, samarbete och erfarenhetsåterföring till nästa led. För grundläggare är kursen en fördjupning av SAFE grundutbildning steg 2.

Dag 1 Teknik och metoder
Teknikdagen ger en teoriöversikt av de vanligaste metoderna med utgångspunkt i verkliga case. Hur påverkar de nya Eurokoderna utförandet, sambandet mellan förfrågningsunderlag och utförandeföreskrifter, en förståelse för varför konstruktioner tar olika last etc.

Dag 2 Omgivningspåverkan, miljö, projektstyrning, juridik och etik
Nästa dag fokuserar på alla de omgivande faktorerna som påverkar ett grundläggningsprojekt – grundvatten, miljö, föroreningar, tillstånd, projektformer och inte minst juridiken med konflikter och etiska överväganden.

Program finns i länk till höger och anmälningsblankett finns här.