Verksamhet

Svensk Grundläggning är ett forum för intressenter (företag, högskolor, myndigheter, organisationer) inom utförande av grundläggning, för gemensam utveckling av frågor avseende pålning, grundförstärkning, jord- och bergförstärkning, spontning och förankring.

Mål och syfte

  • Främja medlemmarnas och samhällets gemensamma intresse för att bibehålla och utveckla vidareutveckla en god etik en hög standard på teknisk utförandekompetens och säkerhet vad gäller grundläggningsarbete.
  • Påverka svenskt och europeiskt normarbete i enlighet med detta.
  • Ge stöd åt utveckling och utbildning samt sprida information om sådana frågor.
  • Verka för gemensamma riktlinjer och kännedom och efterlevnad om gällande föreskrifter, normer och övriga relevanta bestämmelser.
  • Verka för en god kvalitet i all dokumentation.
  • I övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i utförandefrågor.

Arbetsgrupper inom Arbetsmiljö och Utbildning

I syfte att fånga upp frågeställningar från tidigare diskussioner inom SG, konkretiserar, diskuterar och verkställer arbetsgrupperna de frågor som initierats i styrelsen. De fungerar som referens för föreningens ställningstaganden samt som en informell mötesplats för medlemmar och intressenter. Arbetsgrupperna definierar och grupperar uppkomna krav på respektive intressent (beställare, konsult, entreprenör), genom värdering och prioritering.

Föreningsmöten

Föreningsmöten och arbetsgrupper är basen för verksamheten. De ska förmedla styrelsens vision och strategi, arbetsgruppernas verksamhet och fånga upp medlemmarnas samtal och synpunkter för utveckling och förändring av dessa och fastlägga kommande inriktning. En viktig del är att utveckla det professionella nätverket, bl a genom ett informellt umgänge.