Arbetsmiljö / Upphandling

 

ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, ex. AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete, inkl ändringar i AFS 2008:16, ligger som till grund för branschens arbetsmiljöarbete. Företagens egna skydds- och ordningsregler följs för att förhindra tillbud och olyckor. Vi behöver också övriga aktörers hjälp så att vi tillsammans tillämpar våra råd och anvisningar i en samplanering av arbetsmiljöarbetet för projektet. Läs mer i branschdokumentet nedan.

pdfSvensk Grundläggnings rekommendationer Branschdokument

pdfSG Allmänna Ordnings- & skyddsregler Branschdokument

pdfSG Rekommenderad säkerhetsutrustning för maskiner Branschdokument

   

VILLKOR & UPPHANDLING

 

PROJEKT Svensk Grundläggning AMA AF-FÖRESKRIFTER, SG AMA AF 2014

  

Det finns oseriösa aktörer som konkurrerar genom att strunta i lagar och avtalsvillkor. Även företag inom grundläggningssektorn kan välja, eller tvingas att konkurrera på bekostnad av seriöst ansvarstagande gällande ex. arbetsmiljö, säkerhet, miljö eller kvalitet.

Svensk Grundläggning driver ett projekt som syftar till att öka möjligheten för konkurrens på lika villkor (Presentation Jens Lundgren & Fredrik Asklund), genom standardvillkor som försvårar för oseriösa aktörer. För att standardvillkor ska få genomslagskraft krävs att de är lättillgängliga, enkla att åberopa. de ska kunna verifieras eller kontrolleras samt vara sanktionerade. Annars kan villkoren motverka sitt syfte och istället leda till en än mer snedvriden konkurrens. Villkorsbrott måste vara kännbara, annars blir de i praktiken verkningslösa.

Projektet SG AMA AF 2014 leds av Fredrik Asklund, Züblin med stöd av Jens Lundgren, Wimert Lundgren Advokatbyrå och i samverkan med Svensk Byggtjänst. Syftet med projektet är att genom färdiga AMA AF-koder underlätta för branschen att ställa rätt krav och öka medvetenheten om dessa områden och effekter. Resultatet kommer att vara publikt och tillgängligt på Svensk Grundläggnings hemsida.

Tanken är att marknaden hjälper sig själv för att uppnå syftet - att höja ”hygiennivån” i branschen så att konkurrensen sker på lika villkor. På sikt ska dessutom medlemmarna inom Svensk Grundläggning förbinda sig att använda koderna vid upphandlingar i alla led - beställare, konsulter och utförarna.

Genom Svensk Grundläggning finns en bra sammansatt branschgrupp, som har unika möjligheter och förutsättningar att ta upphandlings problematiken inom grundläggning några steg framåt.

Projektet presenterades på Grundläggningsdagen och Påldag 2015.  Länk till filmer med Fredrik Asklund - Züblin, och Mikael Creütz - Golder.

Arbetet ska samordnas med Trafikverkets projekt, ex. avseende kompetenskrav KIA, ett slags "körkort" på kompetens, och kopplas med ID06.

Länk till Trafikverkets hemsida om arbeten med geoteknik

Länk till Trafikverkets hemsida om samarbete med branschorganisationer

Länk till Trafikverkets hemsida om branschsamarbete i inköpsprocessen

  

PEFLEV 07 - standardavtal

Den tidigare Pålentreprenörföreningen, PEF tog tillsammans med Sveriges Byggindustrier, BI fram ömsesidiga standardavtal, PEFLEV07 med bilaga. Dessa har fungerat som entreprenörernas vedertagna villkor för slagna pålar och arbete med stålspont. För information om detta hänvisar vi till BI:s hemsida www.bygg.org