Om branschen

Svensk Grundläggnings syfte är att, i samverkan med andra organisationer, främja medlemmarnas gemensamma intresse för god etik, en hög standard på teknisk utförandekompetens, god dokumentation, säkerhet och utbildning samt att informera om och delta i det svenska och europeiska normarbetet.

Arbetet bedrivs i föreningsform genom föreningsmöten, styrelse och arbetsgrupper. Föreningsmöten och seminarier är basen för verksamheten. Styrelsen fastställer verksamhetsinriktning och är ansvarig för strategisk planering och föreningens ställningstaganden. Arbetsgrupperna konkretiserar, diskuterar och verkställer.

 

Knutpunkt geostandarder

Knutpunkt Geostandarder (SIS TK 183) är branschens nya samlingspunkt för att diskutera standarder. Knutpunkt Geostandarder behandlar hela kedjan; initiering av standarder, framtagande av standarder på europeisk nivå, remisser, implementering av nya standarder, framtagande av vägledningar och utbildning.

I dag finns Trafikverket, SGI, SAFE, Pålkommissionen, SGF samt flera både stora och små företag med i Knutpunkten. Alla som berörs av standarder inom geotekniken är mycket välkomna att delta i Knutpunkt Geostandarder.

Läs mer

 

SAFE arbetsmiljö

Grundläggningsbranschen är utsatt för stora risker i sin produktion och för att minimera tillbud och arbetsolyckor på våra projekt önskar vi samförstånd och samarbete med beställare och projektörer.

SAFE har tagit fram en rekommendation om arbetsmiljö som kan och bör användas av alla aktörer inom grundläggning. 

Läs mer