Upphandling

Villkor för konkurrens på lika villkor – ett pågående projekt inom Svensk Grundläggning

Det finns oseriösa aktörer som konkurrerar genom att strunta i lagar och avtalsvillkor. SG har inlett ett projekt som syftar till att öka möjligheten för konkurrens på lika villkor, genom att bl.a. ta fram standardvillkor som försvårar för oseriösa aktörer. Sådana försök har gjorts tidigare utan att nå önskade resultat. Vidare måste villkoren verifieras eller kontrolleras, annars kan de motverka sitt syfte och leda till en än mer snedvriden konkurrens. Brott mot villkoren måste också vara sanktionerade, annars blir de snabbt verkningslösa i praktiken.

Säker upphandling, kompetent projektering och utförande ger effektiva projekt och en grundläggning med mervärde
Genom nya entreprenadformer och ökad kompetens kan konkurrenskraftiga metoder och tekniker utvecklas inom geoteknik och grundläggning. En beställare ska kunna förvänta sig att projekten resulterar i betydande värdehöjning av fastigheten eller i en modern och effektiv infrastruktur.
Ett bristfälligt utförande kan samtidigt bli mycket problematiskt och kostsam. För beställaren och andra intressenter är det därför viktigt att hela kedjan fungerar, från en säker upphandling, en kompetent projektering och grundläggning med ett effektivt projektgenomförande. Det krävs välutbildade medarbetare med en hög medvetenhet, och en arbetsmiljö utan onödiga risker.

 

Länk till Trafikverkets hemsida om branschsamarbete i inköpsprocessen