Statistik

Olycks- & Tillbudsstatistik

Statistiken tas fram med hjälp av våra medlemsföretag, och skall ses som en hjälp till branschen att få en överblick över var och hur olyckor och tillbud sker för att därigenom skapa säkrare arbetsplatser.

Att delta i statistikinsamlingen är ett medlemskrav för entreprenörsföretagen.

Rapporteringen, som samlas in kvartalsvis av Svensk Grundläggning, startades 2012 och en sammanställning av tillbuds- och olycksstatistiken hittar du i länkarna här bredvid.

Sammanfattning 2022

Under 2022 rapporterades det totalt 158 olyckor (162 år 2021). Av olyckorna inträffade 125 på
byggarbetsplats, 32 på verkstad/fabrik och 1 på resa.

• Sedan Q2 har 9 av olyckorna rapporterats till AV.
• Av alla olyckorna ledde 28 olyckor (49 år 2021) till totalt mer än 171 arbetsdagars frånvaro det är en minskning från 2021 (278) med ca 40%.
• 130 av olyckorna innebar ingen frånvaro.

Under 2022 rapporterades 309 tillbud vilket är en minskning från 2021.
• Det har totalt rapporterats 1648
riskobservationer, det är en ökning med ca 20% från 2021.
• Det är fortsatt väldigt stor skillnad mellan företagens rapportering.
• Det är allas ansvar och skyldighet att rapportera tillbud och olyckor, ett medlemskrav i SG.

Jämfört med 2021 är det inga större skillnader i direkta orsaker till olyckor.
• Olyckor med UE är på samma nivå som 2021. Av 25 olyckor ledde endast 2 till frånvaro
(båda mer än 2 veckor)
• Andelen olyckor med frånvaro har minskat!
• Andelen olyckor rapporterade från verkstad/fabrik har ökat men inte frånvaron.

Andelen olyckor med injektering/betongarbete har minskat från 9 till 4%
• Ögonskador och skador på huvud/ansikte har halverats jämfört med 2021.
• Inga stora skillnader i arbetsmetod för tillbud.
• Endast 3% ansågs allvarliga (8% 2021). Minskningen kan bero på tydligare kriterier.
(Anmält till Arbetsmiljöverket ja eller nej)