Pågående projekt

Fokusområden arbetsmiljö 2018 – 2020.

Vi ser brister i efterlevnaden av våra arbetsmiljörekommendationer hos medlemsföretagen.

Medlemmarna gör avkall på de avropstider som behövs för bra planering av våra arbetsplatser och för att undvika stress i utförandeskedet.
Stress, dålig planering, bristande riskhantering och dålig involvering av personalen i projekten orsakar många onödiga tillbud och olyckor.

Inget självständigt arbete får förekomma på arbetsplatsen utan en introduktion, och gällande kravkurser ska vara genomförda.

AM utskottet kan göra följande rekommendationer utifrån de skador som är vanligast förekommande och återkommande i statistiken (= medlemmars fokusområden):

Ögonskador:
• Se till att personalen använder rätt skyddsglasögon för den verksamhet som bedrivs och även tillse att personal med synfel får anpassade glasögon. Se dok Rätt ögonskydd.

Snubbelskador/ben o armbrott:
• Inget arbete skall starta innan grunden är avgrusad med rätt material (ej sprängsten och grovkross) eller motsvarande, och att allmänbelysning finns.

• Vintertid måste snöröjning och halkbekämpning utföras av ansvarig part.

Klämskador:
• Tillse att det finns anpassade godkända lyftanordning till allt material som hanteras och att personalen är väl utbildad i Säkra lyft.

• Undvik att använda borrnycklar som orsakar många skador och tidigare även dödsfall. Borrnycklar borde avskaffas snarast eller succesivt avvecklas under en övergångsperiod. Säkerställ under denna period att borrnycklarna är förankrade eller säkrade på annat sätt.

• Rör som använd i grundläggningsarbete ska levereras/lossas i häckar på arbetsplatsen för att undvika tillbud/olyckor med rullande rör.

Maskinincidenter
• Grunden skall vara bärkraftig vid etablering. Stockmattor ska inte tillhandahållas. De orsakar allvarliga skador på personal, skador på vår maskinutrustning när den används för flytt och försämrar vår kapacitet. Se till att alla nya kranar har lastgivare.

• Körtillstånd ska utfärdas på varje arbetsplats. I samband med detta kollas även YB/Förarbevis.