Pågående projekt

Fokusområden arbetsmiljö 2021 – 2023.

Arbetsmiljöutskottet på Svensk grundläggning erfar att även medlemmarna gör avkall på de avropstider som behövs för bra planering av arbetsplatserna och för att undvika stress i utförandeskedet.
Stress, dålig planering, bristande riskhantering och dålig involvering av personalen i projekten orsakar många onödiga tillbud och olyckor.

Observeras bör även att inget självständigt arbete får förekomma på arbetsplatsen utan en introduktion och att gällande kravkurser är genomförda. Glöm inte att ställa krav på era underentreprenörer att leva upp till de utbildnings- och säkerhetskrav som ni har på egen personal.

Arbetsmiljöutskottet rekommenderar medlemmarna bl.a. utifrån en analys av de olyckor och tillbud som rapporterats att särskilt fokusera på följande områden de kommande tre åren. Även utskottet kommer att prioritera dessa frågor och avser att publicera stödmaterial på hemsidan.

SÄKERHET KRING MASKINER

 • Efterfråga verifikat på utförd ledningsanvisning så att alla ledningar i marken är lokaliserade innan grundläggningsarbeten påbörjas. Begär utsättning vid behov. (ledningskollen.se)
 • Arbetsplattform. Grunden ska vara bärkraftig vid etablering. Se dok.
  Stockmattor ska inte tillhandahållas. De orsakar allvarliga skador på personal och maskiner.
 • Se till att alla nya kranar har lastgivare.
 • Arbetstagare och inhyrd personal ska ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Tillståndet ska upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas.
 • Var alltid försiktig med trycksatta slangar. De ska vara säkrade på lämpligt sätt.
 • Glöm inte säkerhetsavståndet!

HETA ARBETEN/ SMIDE

 • Säkerställ att ingen behöver andas in svetsrök.
 • Även smederna är berättigade till bra ergonomi, arbetsplatser ska planeras och anordnas så att de har möjlighet till lämpliga arbetsställningar.
 • Se till att även inhyrd personal inklusive smeder har en bra arbetsmiljö.
 • Se till att personalen använder rätt skyddsglasögon och/eller annan skyddsutrustning som behövs för den verksamhet som bedrivs, t.ex. vid arbete med vinkelslip.

SÄKERHETSKULTUR

 • Medarbetas egen riskacceptans behöver sänkas och prioritering av sin egen säkerhet höjas.
 • Arbeta för att medarbetare inte tar risker för att spara tid.
 • Belöna (beröm) rätt beteende även om tidplanen är pressad.
 • Visa i handling att säkerhet är viktigast.